Tiêu chuẩn về ánh sáng theo TCVN 7114 – 1 : 2008 & ISO 8995 – 1 : 2002

Bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7114 – 1 : 2008 & ISO 8995 – 1 : 2002 về chiếu sáng trong nhà phát hành bởi Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ.

TCVN7114-1_2008

(Bảng chỉ tiêu độ rọi tiêu chuẩn các khu vực trong nhà ở trang số 8. Dành cho cả hạng mục chiếu sáng dân dụng và chiếu sáng công nghiệp)

0388.008.009